@

infopinellart@gmail.com
 artesanspinellart@gmail.com
cartellpinellart@gmail.com


 

 

Cartell
Fira d'Artesania PinellArt

 

Concurs per a la selecció del cartell anunciador de la XI edició de la Fira d’artesania PinellArt 2018
 www.pinellart.cat

L'Associació PinellArt, en motiu de la seva XIedició de la Fira d’Artesania del Pinell de Brai, convoca un concurs públic per a l'elecció del cartell anunciador de la fira dels dies 9 i 10 de juny de 2018, concurs que es desenvoluparà segons preveuen les BASES següents:

1. Objecte de la convocatòria 
Seleccionar la imatge que haurà d'identificar la XI edició de la fira d’artesania del 2018, que aquest any està dedicada a l’art i al treball del món de les fibres vegetals.

2. Participants
La convocatòria s'adreça a totes les persones que hi estiguin interessades, sense límit d'edat, ni lloc de residència.

3. Requisits 
Cada concursant pot presentar un únic cartell que respongui a les característiques següents: 
• Les obres presentades cal que siguin originals i inèdites. 
• La tècnica o l'estil són lliures. 
• Els cartells han de figurar en sentit vertical o horitzontal i han de ser concebuts per ser impresos en quadricromia. 
• Les mides del cartell han de ser DIN-A3. 
• En el cartell, hi ha de constar el text següent: 
PINELLART
CANYA A LA PAUMA!
XI FIRA D’ARTESANIA DEL PINELL DE BRAI 
9 I 10 DE JUNY DE 2018
• El disseny que es presenti haurà de guardar una franja horitzontal buïda (o lliure) per a poder-hi incorporar els logotips de les entitats i institucions col·laboradores, com també el logotip de l’associació Pinellart. 
• L'autor/a del cartell guanyador haurà de realitzar, si escau, les modificacions necessàries per facilitar-ne la impressió. 
• L’Associació PinellArt es compromet a divulgar el nom de l’autor del cartell al material que es publiqui en motiu de la Fira d’Artesania. 

4. Forma de presentació de les propostes 
Les obres s'han de presentar en suport físic i també en suport digital: 
• El suport digital pot ser en algún dels següents formats: gif, jpg o pdf, i es pot enviar o bé en cd o bé via mail a la següent adreça electrònica: cartellpinellart@gmail.com. 
• També cal presentar-les impreses i/o muntades sobre suport rígid per tal de facilitar-ne el trasllat i l'exposició, fet que la Junta de PinellArt agrairia. Els cartells s'han de presentar sense signar. Amb l'original, l'autor/a ha de lliurar un sobre tancat, a l'exterior del qual hi ha de constar el nom de l’autor, a l'interior, el nom, el DNI, l'adreça i el telèfon de contacte, juntament amb el pseudònim, si s’escau. 

5. Lloc i termini de presentació 
Els treballs s'han de lliurar al Registre de l'Ajuntament del Pinell de Brai. El període de presentació de propostes s'obrirà el dia 11 de desembre de 2017 i finalitzarà el 9 de febrer de 2018.

6. Composició del Jurat 
El Jurat estarà format per cinc persones vinculades al món de les arts plàstiques, de la Junta de PinellArt i de la cultura. Queda exclòs de formar part del jurat qualsevol membre de l’Associació que tingui un familiar directe que participi en aquest concurs.

7. Veredicte 
La selecció del cartell es decidirà per majoria simple dels vots dels membres del Jurat. El Jurat valorarà: 
• L’adequació estricta a les bases d’aquesta convocatòria. 
• L’originalitat i la qualitat de les obres presentades. 
• Els treballs més representatius. 

Si algun membre del Jurat, per causa de força major, no pogués emetre el seu vot, podria delegar-lo en qualsevol dels membres del Jurat de forma escrita. El veredicte es farà públic el 19 de febrer de 2018, després de la deliberació del Jurat convocat aquest dia 15 de febrer, en un acte públic al Pinell de Brai. L’Associació PinellArtes posarà en contacte amb el guanyador del concurs i també ho publicarà a la pàgina web de PinellArt (www.pinellart.cat), a la de l’Ajuntament del Pinell de Brai (www.pinelldebrai.altanet.org) i a la pàgina de turisme local (www.mesviuquemai.cat). L’assistència del guanyador a la inauguració de la XI Fira d’Artesania i entrega del premi és obligatòria. El veredicte serà inapel·lable. Si les obres presentades no reuneixen prou qualitat, el Jurat es reserva el dret de declarar el concurs desert.

8. Premi 
Hi haurà un únic premi en metàl·lic de 100 euros. La quantia del premi està subjecte a les retencions legals establertes. Amb el cartell guanyador del primer premi es confeccionarà la campanya de comunicació i difusió de la fira d’artesania del 2018. L'autor/a podrà firmar l'obra una vegada conegut el veredicte del jurat. Tots els cartells presentats s'exposaran durant la fira d’artesania al Pinell de Brai.

9. Drets 
Els cartell guanyador quedarà en propietat de l'Associació PinellArt. Els guanyador cedeix tots els drets d'explotació, amb caràcter exclusiu, de l'obra que la Llei de propietat intel·lectual reconeix als autors. En concret cediran els drets de comunicació pública sobre el cartell a l'Associació PinellArt, la qual utilitzarà el guanyador per promoure i donar publicitat a la celebració de la fira d’artesania. Les obres no premiades es podran recollir en el període comprés entre el dia 15 al dia 25 del mes de juny del 2018, a les oficines municipals de l’Ajuntament del Pinell de Brai (Pl. Catalunya, núm 1, CP 43594). Arribat aquest termini, l'Associació PinellArt no es farà responsable dels cartells que no s'hagin retirat. La participació en el concurs pressuposa la total acceptació d'aquestes bases. Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt per l'organització. 

Per a més informació, adreceu-vos a la web de l’Associació PinellArt, al mail cartellpinellart@gmail.com i a l’Ajuntament del Pinell de Brai, Pl. Catalunya, nº1 Tel 977 426 231, de dilluns a divendres de 10:30 a 13:00, o bé a l’adreça electrònica aj.pinelldebrai@altanet.org.

 

Pinell de Brai, Novembre de 2017

 

 


També ens podeu seguir a les xarxes socials... 

Disseny web: Víctor del Pinell
@ratetsperduts